ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Գայանե ՇԵԳՈՒՆՑ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Միջազգային պահուստները տնտեսության անվտանգության, կայունության ու վճարունակության երաշխիքն են, ուստի կենտրոնական բանկերի առաջնային խնդիրներից մեկը իրացվելի ու օպտիմալ պորտֆելի ձևավորումն է: Հոդվածում ներկայացվում են միջազգային պահուստների իրացվելիության կառավարման հիմնական առանձնահատկությունները, ժամանակակից մոտեցումներն ու ռիսկ-եկամտաբերություն-իրացվելիություն արդյուվետ հարաբերակցության ձևավորման միջոցով պորտֆելի օպտիմալացման հնարավորությունները:

Гаяне ШЕГУНЦ
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ЛИКВИДНОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ СТРАНЫ
Ключевые слова: международные резервы, ликвидность, риск, оптимизация портфеля.
Международные резервы являются гарантией безопасности, стабильности и платежеспособности экономики, поэтому одним из ключевых вопросов центральных банков является формирование ликвидного и оптимального портфеля. В статье представлены основные особенности, современные подходы в управлении ликвидностью международных резервов и возможности оптимизации портфеля с помощью формирования эффективного соотношения доходности, ликвидности и риска.

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ