ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Տաթեւիկ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔ

Վերջին տասնամյակներում մեր բարձրագույն կրթության համակարգը կրել է էական փոփոխություններ, որը պայմանավորված է նախ և առաջ շուկայական տնտեսության անցմամբ, և որպես հետևանք կրթական հաստատությունների և ծրագրերի ձևերի դիվերսիֆիկացիայով` կրթության համակարգում ոչ պետական հատվածի ձևավորմամբ և զարգացմամբ, վճարովի կրթական ծառայությունների աճով: Միաժամանակ` դրա հետ միասին փոխվեցին նաև կրթական հաստատությունների գործունեության կազմակերպատնտեսական հիմքերը: Այսօր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները շուկայական տնտեսության հավասարազոր սուբյեկտներ են, որոնք արտադրում են ինտելեկտուալ արտադրանք, որն էլ իրացվում է կրթական ծառայությունների զարգացող շուկայում:

Татевик САМСОНЯН
УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЯМИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Ключевые слова: управление связями с общественностью, рынок образовательных услуг, управление образованием, образовательные учреждения.
В последние десятилетия наша система высшего образования подверглась значительным изменениям, которые обусловлены в первую очередь переходом к рыночной экономике, и как последствие диверсификацией форм образовательных учреждений и программ – формированием и развитием негосударственного сектора в образовательной системе, ростом платных образовательных услуг. Одновременно, вместе с этим изменились также организационно-экономические основы деятельности образовательных учреждений. Сегодня высшие учебные заведения являются равными субьектами рыночной экономики, которые производят интеллектуальный продукт,который реализуется на развивающемся рынке образовательных услуг.

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ