ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Սեդրակ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունն էական նշանակություն ունեցավ նաև տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխման և զարգացման համար։ Մասնավորապես՝ Հայաստանը վավերացրեց Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական հռչակագիրը, 2002 թվականին ընդունվեց <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> նոր օրենքը, իսկ 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները նոր էջ բացեցին համակարգի հետագա զարգացման համար։
Տնտեսության ազատականացումը, քաղաքացիական հասարակության ձևա¬վորումը ժամանակի ընթացքում իմաստազրկում են պետության՝ մինչ այդ իրականացվող գործառույթների և լիազորությունների մի մասը. վերջիններս կորցնում են իրենց արդիականությունն ու նշանակությունը։ Մյուս կողմից՝ նոր ձևավորված և պետական կառավարման համակարգի մաս չկազմող տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական և հասարակական միավորներն առավել կենսունակ և ճկուն են նոր փոխհարաբերություններում ակտիվ դերակատարում ունենալու իմաստով։ Թերևս, սրանով է պայմանավորված ժողովրդավարական հասարա¬կարգերից սկիզբ առած և անվերջանալի ընթացք ունեցող ապակենտրոնացման անհրաժեշտությունը։

Седрак АРУТЮНЯН
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РА
Ключевые слова: местное самоуправление, финансовая децентрализация, расширение общин, межобщинные единицы, функциональные реформы.
Членство Республики Армения в Совете Европы сыграло существенную роль для реформирования и развития системы местного самоуправления. В частности, Армения ратифицировала новый закон "О местном самоуправлении", а конституционные изменения 2005 года открыли новую страницу для дальнейшего развития системы.
Либерализация экономики, формирование гражданского общества на протяжении времени обессмысливают часть функций и полномочий, осуществляемых до этого государством, последние же теряют свою актуальность и значение.С другой стороны, только что сформировавшиеся экономические, социальные, политические и общественные единицы, которые не являются частью системы государственного управления являются более гибкими и жизнеспособными во взаимоотношениях. Именно этим и обусловлена необходимость децентрализации, которая исходит из демократической формации.

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ