ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Սեդրակ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մերօրյա պետություններում պետական կառավարումն էվոլյուցիոն զարգացման շնորհիվ վերաճել է հանրային կառավարման: 20-րդ դարի կեսերին քաղաքացիական հասարակության ձևավորման ալիքի վրա առաջ եկավ հանրային կառավարմ անըմբռնումը: «Հանրային կառավարում» արտահայտությունը համեմատաբար նոր է մտել շրջանառության մեջ՝ իբրև գիտական կատեգորիա, այն որակապես տարբերվում է «պետական կառավարում» հասկացությունից և մեկնաբանվում է տարբեր կերպ: Հանրային կառավարման համակարգի առանցքը պետական կառավարման համակարգն է, սակայն ժամանակակից պայմաններում հանրային կառավարմանն ակտիվորեն մասնակցում են ոչ միայն պետական և տեղական իշխանությունները, այլև հասարակական-քաղաքական կազմակեր-պությունները և զանգվածային լրատվական միջոցները: Հանրային կառավարման մեջ այս անուղղակի մասնակիցների առաջնային գործառույթը շահերի` կարգավորված կերպով ներկայացումն ու իրացումն է: Դա կարող է դրսևորվել որոշումների ընդունմանը մասնակցելու, պետական կառավարման մարմնի գործողությունները վերահսկելու կամ որևէ այլ ձևով:

Седрак АРУТЮНЯН
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ РА
Ключевые слова: государственное управление, публичное управление, гражданское общество, исполнительная власть.
В наше время государственное управление в государствах благодаря эволюционному развитию перерослօ в публичное управление. В середине 20-ого века на фоне формирования гражданского общества началось невосприятие публичного управления. Термин "Публичное управление" сравнительно недавно вошел в обиход в качестве научной категории, он качественно отличается от понятия "государственное управление" и интерпритируется по-разному. Основой системы публичного управления является система государственного управления, однако в современных условиях в публичном управлении активно участвуют не только государственные и местные власти, а и общественно-политические организации и средства массовой информации. В публичном управлении основной функцией непрямых участников является систематизированное представление и защита интересов. Это может проявляться в виде участия в принятии решений, в контроле действий органа государственного управления либо в другом виде.

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ