ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Հայկազ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Գայանե ԱՎԱԳՅԱՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Ուումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ տնտեսության ֆինանսական հատվածի գլխավոր մասնակիցը հանդիսանում է բանկային համակարգը: Այդ պատճառով այստեղ տեղի ունեցող կառուցվածքային տեղաշարժերը վճռական նշանակություն ունեն ֆինանանսական համակարգի կայունության ապահովման տեսանկյունից: Տարբեր ցուցանիշների շարժընթացների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ ֆինանսական հատվածը բավականին կայուն է, սակայն թերզարգացած: Մասնավորապես, ֆինանսական զարգացման ինդեքսով Հայաստանը դեռևս զիջում է բազմաթիվ համադրելի երկրների, արժեթղթերի շուկայում կապիտալիզացիայի մակարդակը խիստ ցածր է, ֆինանսական ու իրական հատվածների կապը հաճախ անմիջական չէ, այլ միջնորդավորված է հարկաբյուջետային հատվածով։

Айказ ОГАННИСЯН
Гаяне АВАГЯН
СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ И ПРОБЛЕМА СТАБИЛЬНОСТИ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ РА
Ключевые слова: финансовый сектор, активы / ВВП, кредиты / ВВП, структура займа, структура вклада, показатели стабильности, уровень капитализации
Исследования показывают, что основной частью финансового сектора экономики Армении является банковская система. Поэтому структурные сдвиги, происходящие здесь, имеют решающее значение с точки зрения обеспечения стабильности финансовой системы. Анализ различных показателей показывает, что финансовый сектор Армении довольно стабилен, но недостаточно развит. В частности, по индексу финансового развития Армения отстает от сопоставимых стран, уровень капитализации на рынке ценных бумаг очень низок, связь между финансовым и реальным секторами часто не является прямой, а опосредована фискальным сектором.

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ