ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Հասմիկ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Կենտրոնական դեպոզիտարիաները (ԿԴ) արժեթղթերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցումը և հաշվառումն ապահովող առանցքային ֆինանսական ինստիտուտներն են: Այս առումով կարևորվում է ԿԴ կողմից ներդրողներին պահառության ծառայությունների մատուցման և դրանց զարգացման ուղղությունների վերլուծությունը, ինչին էլ նվիրված է սույն հոդվածը: Հոդվածում մասնավորապես դիտարկվել և վերլուծվել են Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի (ՀԿԴ) հաշիվներում հաշվառվող ակտիվների, արժեթղթերի բորսայական և արտաբորսայական փոխանցումների ծավալները, առկա օրենսդրական խնդիրները, ինչպես նաև ՀԿԴ կողմից պետական պարտատոմսերի կենտրոնացված պահառության իրականացման հնարավորությունները: Իրականացված վերլուծության հիման վրա կատարվել են նաև եզրահանգումներ և առաջարկություններ:

Асмик САЛНАЗАРЯН
ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕСТОРАМ В РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ
Ключевие слова: кастодиан, центральный депозитарий, оператор счета, счет депо, корпоративная ценная бумага, государственные облигации, право собственности.
Центральные депозитарии (ЦД) являются ключевым финансовым институтом по учету и регистрации перехода прав на ценные бумаги. В связи с этим, важно проанализировать особенности депозитарных услуг ЦД предоставляемых инвесторам выявляя пути их развития, чему и посвящена данная статья. В частности, в статье рассмотрены и проанализированы обьем активов на хранении Центральной депозитарии Армении (ЦДА), объем биржевых и внебиржевых переводов ценных бумаг, существующие законодательные вопросы, а также возможности централизованного хранения государственных облигаций со стороны ЦДА. На основе проведенного анализа, сделаны соответствующие выводы и предложения.

ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ