ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Նարինե ՇԵԿՈՅԱՆ
ՕՖՇՈՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ. ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆՆԵՐԸ

Թեև տնտեսվարողների՝ օֆշորային ֆինանսական կենտրոնների տրամադրած հարկային արտոնություններից կամ պետական կարգավորման առավել մեղմ մեխանիզմներից օգտվելու ձգտումները միանգամայն ընդունելի են և օրինական, օֆշորները լայնորեն օգտագործվում են նաև փողերի լվացման, կաշառակերության և ապօրինի հարստացման հետքերի վերացման նպատակներով: Ուստի, կապիտալի ապօրինի արտահոսքը կանխարգելելու և բյուջեի հարկային մուտքերի կորուստից խուսափելու նպատակով որոշ երկրների կողմից ակտիվորեն տարվում է հակաօֆշորացման քաղաքականություն:
Հատկանշական է, որ ըստ հասանելի միջազգային դասակարգումների՝ օֆշորներին հատուկ ֆինանսական գաղնիության առավել մեծ երաշխիքներ են տրամադրում հիմնականում զարգացած երկրները, որոնք էլ հանդիսանում կապիտալի ապօրինի հոսքերի հիմնական խողովակները կամ ստացողները:

Нарине ШЕКОЯН
ОФШОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ: ЛИДИРУЮЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ГАВАНИ МИРА
Ключевые слова: оффшорные зоны, оффшорные финансовые центры, налоговые льготы, налоговые гавани, финансовая привлекательность, финансовая секретность.
Хотя желание предпринимателей использовать налоговые льготы или привилегии более слабых регулирующих механизмов офшорных финансовых центров вполне приемлемо и законно, оффшоры также широко используются для отмывания денег, устранения следов взяточничества и незаконного обогащения. Поэтому, чтобы предотвратить незаконный отток капитала и избежать потери бюджетных доходов, некоторые страны активно проводят политику деофшоризации.
Следует отметить, что, согласно доступным международным классификациям, наибольшие гарантии финансовой секретности, характерные офшорам, предоставляются развитыми странами, которые являются основными каналами или получателями незаконного притока капитала.

ՕՖՇՈՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ. ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ