ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Մասիս Սարքիս ՍԱՐՔԻՍՍՅԱՆ
ՀՀ ԵՎ ԻԻՀ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածում նշվում է, որ ՀՀ-ը բանկային կողմնորոշմամբ, թերզարգացած ֆինանսական համակարգ ունեցող երկիր է, իսկ ԻԻՀ-ը շուկայական կողմնորոշմամբ, նույնպես թերզարգացած ֆինանսական համակարգ ունեցող երկիր: ՀՀ-ում ԿԿ առավել արդյունավետ կլինի, եթե զուգակցվեն անգլո-ամերիկյան և գերմանաճապոնական մոդելները: Անգլո-ամերիկյան մոդելին հետևելու պարագայում հայկական ընկերությունները, շահամիտված (մոտիվացված) լինելով թափանցիկ գործունեության, ֆինանսական լրացուցիչ ռեսուրսներ ներգրավելու հնարավորություն կստանան: Գերմանա-ճապոնական մոդելի կիրառումը թույլ կտա վերահսկել խոշոր բաժնետերերին և, միաժամանակ, ապահովել մինորիտար բաժնետերերի շահերի պաշտպանությունն ըստ ՏՀԶԿ սկզբունքների: ԻԻՀ պարագայում, նույնպես կարելի է զուգակցել գերմանաճապոնական և անգլո-ամերիկյան մոդելները: Գերմանա-ճապոնական մոդելին հետևելու դեպքում ԻԻՀ-ը կբարձրացնի իր կառավարման համակարգի արդյունավետության մակարդակը, երկրում գործող ընկերությունների գործունեության վերահսկողության համար: Իսկ անգլո-ամերիկյան մոդելի կիրառումը թույլ կտա՝ այս երկրի տնտեսական և քաղաքական բարեփոխումների շարունակության դեպքում բարելավել իր կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի ցուցանիշները:

Масис Саркис САРКИСЯН
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РА И ИРИ
Ключевые слова: корпоративное управление, социальный капитал, принципы ОЭСР, модели корпоративного управления.
В статье говорится, что Армения - страна с банковской ориентацией, страна с слаборазвитой финансовой системой, а ИРИ с ориентацией на рынок также является страной с неразвитой финансовой системой. Корпоративный контроль в Армении будет наиболее эффективным в сочетании с англо-американскими и немецкими модельными моделями. Следуя англо-американской модели, армянские компании получат возможность участвовать в прозрачной деятельности и привлекать дополнительные финансовые ресурсы. Реализация немецко-японской модели позволит контролировать крупных акционеров и в то же время обеспечить защиту интересов миноритарных акционеров принципами ОЭСР. В случае ИРИ также возможно объединить модели немецко-американских и англо-американских. Следуя немецко-японской модели, IRI повысит уровень эффективности управления, чтобы контролировать деятельность компаний, действующих в стране. И использование англо-американской модели позволит повысить эффективность работы на рынке корпоративных ценных бумаг в случае продолжения экономических и политических реформ в этой стране.

ՀՀ ԵՎ ԻԻՀ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ