ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Կարինե ՀԱՋՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՄԱՎՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՎՐԱ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Վերլուծվել է սոցիալ-տնտեսական գործոնների ազդեցությունը կամավոր բժշակական ապահովագրության զարգացման վրա Հայաստանի Հանրա-պետությունում էկոնոմետրիկ մոդելի կառուցման օգնությամբ: Ստացված արդյունք-ների հիման վրա երկրում բժշկական սպասարկման արդյունավետության բարձրաց-ման նպատակով կատարվել են եզարահանգումներ ԿԲԱ ապահովագրական վճարների ծավալների մեծացման միջոցառումների մշակման անհրաժեշտության վերաբերյալ:

Карине АДЖЯН
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕМ ПРЕМИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ В РЕСПУБЛИКИ АРЕМНИИ
Ключевые слова: Страховые премии, добровольное медицинское страхование, здравоохранение, социально-экономические факторы, эконометрическая модель, медицинское обслуживание.
Проанализировано влияние социально-экономических факторов на развитие добровольного медицинского страхования в Республики Армении с помощью построения эконометрической модели. На основе полученных результатов сделаны выводы о необходимости разработки мер по увеличению объема страховых премий по добровольному медицинскому страхованию с целью повышения эффективности медицинского обслуживания в стране.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՄԱՎՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՎՐԱ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ