ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Դավիթ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Սույն աշխատանքում ուսումնասիրվել են ՀՀ էներգետիկ ոլորտի խոշորագույն կազմակրեպությունների ֆինանսական արդյունավետության ցուցանիշները. փոփոխված Դյուպոն մեթոդի բաղադրիչները, իրացվելիության, վճարունակության և շահութաբերության կատեգորիաներին դասվող այլ ցուցանիշներ: Վերլուծվել են կազմակերպությունների բացասական շահութաբերության և ցածր ֆինանսական արդյունավետության պատճառները:

Давид ХАРАТЯН
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ПУТЕМ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Ключевые слова: энергетический сектор Республики Армения, оценка финансовой эффективности, анализ финансовых коэффициентов, метод Дюпон.
В статье изучены показатели финансовой эффективности крупнейших энергетических компаний Республики Армения, такие как компоненты модифицированного метода Дюпона, другие показатели ликвидности, платежеспособности и доходности. Проанализированы причины отрицательной рентабельности и низкой финансовой эффективности организаций.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ