ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Անուշ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հոդվածը նվիրված է բանկերում իրացվելիության ռիսկի կառավարման կատարելագործմանը: Հոդվածում իրականացվել է ՀՀ չորս առևտրային բանկերի ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնության վերլուծություն, բացահայտվել են առկա միտումները:

Ануш САРГСЯН
АНАЛИЗ СРОЧНОСТИ БАНКОВСКИХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Ключевые слова: риск ликвидности, сроки активов и пассивов, депозиты, несоответствие сроков
Статья посвящена усовершенствованию управления риском ликвидности. В статье проведен анализ сроков активов и обязательств четырех коммерческих банков РА, выявлены существующие тенденции.

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ