ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Արտակ ՇԱԲՈՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը` որպես Սահմանադրությամբ երաշխավորված սկզբունք, չի նախատեսում և չի կարող նախատեսել որևէ ոլորտային բացառություն: Ներկա տնտեսական զարգացման պայմաններում, երբ տնտեսության տարբեր ճյուղեր սերտորեն փոխկապակցված և միահյուսված են, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության գործառույթի իրականացումը տարբեր մարմինների կողմից և տարբեր կանոններով էական վնաս կարող է հասցնել տնտեսական մրցակցության պաշտպանությանը և տնտեսավարող սուբյեկտների համար ստեղծել անհավասար մրցակցային պայմաններ:

Артак ШАБОЯН
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
Ключевые слова: финансовый сектор, экономическая конкуренция, регулирующий орган, экономический рост
Защита экономической конкуренции, как гарантированный принцип Конституции, не предусматривает и не может обеспечить каких-либо отраслевых исключений. В нынешнем экономическом развитии, где различные сектора экономики тесно взаимосвязаны и переплетаются, реализация функции защиты экономической конкуренции различными органами и различными правилами может существенно подорвать защиту экономической конкуренции и создать условия неравной конкуренции для экономических субъектов.

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ