ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Հասմիկ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

Կորպորատիվ գործողությունների (ԿԳ) արդյունավետ իրականացումը ներդրումների, մասնավորապես, օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման կարևորագույն նախապայման է: Սույն հոդվածը նվիրված է Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից ԿԳ ծառայությունների մատուցման և դրանց զարգացման ուղղությունների վերլուծությանը: Հոդվածում մասնավորապես վերլուծվել են էլեկտրոնային քվեարկության և միասնական տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծման հնարավորությունները՝ որպես ՀՀ ԿԳ ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացման ուղիներ: Իրականացված վերլուծության հիման վրա կատարվել են նաև եզրահանգումներ և առաջարկություններ:

Асмик САЛНАЗАРЯН
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ КАК ГАРАНТИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Ключевие слова: Корпоративное действие, электронное голосавание, голосование по доверенности, центральный депозитарий, инвестор, эмитент.
Эффективная реализация корпоративных действий (КД) является предпосылкой для инвестиций, в частности, для иностранных инвесторов. Данная статья посвящена анализу услуг КД предоставляемых Центральным депозитарием Армении и выявлению путей их развития. В частности, в статье анализируются возможности внедрения электронного голосования и создания единого информационного центра, как способы повышения эффективности услуг КД в РА. На основе проведенного анализа, сделаны соответствующие выводы и предложения.

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ  ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ