ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Հայկ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԲՆԱԿԱՆ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Աշխարհի մի շարք պետություններում, այնպես էլ Հայաստանի տնտեսությունում, հանրային ծառայությունների և բնական մենաշնորհների մի շարք ոլորտներ ունեն ընդհանուր հատկանիշներ՝ մասնավորապես Էներգետիկայի, ջրային տնտեսության, բնական գազի, երկաթուղային տրանսպորտի և այլ ոլորտներում: Հոդվածում ներկայացված են այդ ոլորտների բնութագիրը, որոշակի թվային տվյալներ այդ ոլորտների մասին, ինչպես նաև այդ ոլորտներին ուղղված կառավարման կարգավորման արդյունավետության բարձրացմանը միտված ռազմավարական քայլերի հաջորդականություն:

Айк ХАЧАТРЯН
СФЕРЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ АРМЕНИИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Ключевые слова: Общественная служба, естественная монополия, государственное регулирование, энергетика, водное хозяйство, железнодорожный транспорт.
В Армении как и в ряде стран мира в экономике ряд общественных услуг и естественных монополий имеют общие черты, в частности в сфере энергетики, водного хозяйства, природного газа, железнодорожного транспорта и других. В статье описываются характеристики этих сфер, определенные количественные данные по ним, а также последовательность стратегических шагов, направленных на повышение эффективности управления в этих сферах.

ԲՆԱԿԱՆ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ