ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Անի ԴՈԽՈՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետությունում անցումը շուկայական տնտեսության ուղեկցվեց մի շարք խոշոր ծրագրերի իրականացմամբ, որոնց կենտրոնում էր սեփականության իրավունքի բարեփոխումը, անցումը պետական սեփականությունից մասնավորին (հողի և գյուղատնտեսական տեխնիկայի, բնակարանների, պետական գույքի): Այդուհանդերձ ներկայումս ՀՀ տնտեսության մեջ զգալի բաժին ունեն պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունները:
Թեև ՀՀ կառավարության կողմից զգալի ուշադրություն է դարձվում այդ կազմակերպությունների գործունեության կառավարմանն ու բարեփոխմանը, սակայն համակարգում առկա են բազմաթիվ դժվարություններ և բացթողումներ:
Հեղինակն, ուշադրության կենտրոնում պահելով պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության մշտադիտարկման և արդյունավետության գնահատման կառուցակարգերը, մի շարք առաջարկություններ է ներկայացնում դրանց բարելավման և արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ:

Ани ДОХОЯН
Пути улучшения мониторинга деятельности коммерческих организаций с государственным участием и оценки их эффективности
Ключевые слова: коммерческая организация с государственным участием, мониторинг финансово-экономических показателей, оценка эффективности организации, рентабельность, уровень рентабельности, оценка деятельности руководителя исполнительного органа организации
Переход к рыночной экономике в Армении сопровождался исполнением ряда крупных программ, направленных на реформирование прав собственности, переход от государственной к частной собственности (включая собственность на землю и сельскохозяйственную технику, жилье, государственное имущество). Однако коммерческие организации с государственным участием в настоящее время имеют значительную долю в экономике Армении.
Хотя правительство Республики Армения уделяет большое внимание управлению и совершенствованию деятельности этих организаций, в данной системе пока существует множество недостатков и упущений.
Автор статьи фокусируется на механизмах мониторинга и оценки эффективности коммерческих организаций с участием государства и предлагает ряд рекомендаций направленных на улучшение деятельности этих организаций и повышение их эффективности.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ