ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Արթուր ԱՅՐՈՒՄՅԱՆ
ԳՆԱՃԻ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁ․ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հոդվածում հիմնավորվել է, որ վերջին տարիներին գնաճի նպատակադրման ռազմավարության ընդունումը լայն տարածում է գտել ինչպես զարգացած, այնպես էլ՝ անցումային և զարգացող տնտեսություն ունեցող երկրներում: Փորձը ցույց է տալիս, որ նոր ռազմավարության ընդունումը բոլոր երկրներում ունի մեկ ընդհանուր պատճառ՝ դրամավարկային քաղաքականության նոր անվանական խարսխի ընտրության անհրաժեշտությունը։ Այդ է պատճառը, որ գնաճի նպատակադրման ռազմավարությունն ընդունել են նախկինում ինչպես փոխարժեքի կցման, այնպես էլ փողի ագրեգատների նպատակադրման ռազմավարություն կիրառող երկրները։

Артур АЙРУМЯН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ: АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ
Ключевые слова: Денежная политика, обменный курс, денежные агрегаты, таргетирование инфляции, дискреционный подход, макроэкономическая ситуация, стабильность цен.
В статье обосновано, что принятие стратегии таргетирования инфляции в последние годы широко распространено как в развитых, так и в переходных и развивающихся странах. Опыт показывает, что принятие новой стратегии во всех странах имеет одно общее: необходимость в новом номинальном якоре денежно-кредитной политики. Именно по этой причине стратегия таргетирования инфляции была принята странами, которые ранее использовали стратегию валютного курса и стратегию нацеливания денежных агрегатов.

ԳՆԱՃԻ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁ․ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ