ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Վլադիմիր ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Տիգրան ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍՈՎ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում հիմնավորվել են պարզեցված հարկով աշխատելու առավելությունները․ ինչպես նաև այն, որ այդ հարկը ավելի քիչ կոռումպացված ու թեթևացված է, մեծ չէ ստուգումներ անցկացնելու հավանականությունը և նվազագույնի է հասցված հարկատուի և հարկային տեսուչի միջև շփում¬ների հաճախականությունը` իր բոլոր բացասական դրսևորումներով հանդերձ: Բայց նշված առավելությունները երկարաժամկետ հատվածում վերածվում են հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման խոչընդոտների` մանավանդ, որ դրանք առկա են նշանակալի ծավալներով և «մաշում են» ԱԱՀ-ի, շահութահարկի ու եկամտահարկի հարկման բազաները: Եվ պատահական չէ, որ դեռևս 2003 թվականին առաջարկվել է հրաժարվել պարզեցված հարկի հաշվարկման ու գանձման գործող մեխանիզմներից, ինչը օրենքր ուժ ստացած 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին։

Владимир АРУТЮНЯН
Тигран АРУТЮНЯН
ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УПРОЩЕННОМ НАЛОГЕ В РА
Ключевые слова: рыночная экономика, теневая экономика, теневой оборот, налоги, доходы, налоговая политика.
В статье обоснованы преимущества упрощенного налогообложения,а также тот факт, что налог менее коррумпирован и проще, вероятность проведения проверок мала, а частота контактов между налогоплательщиком и налоговым инспектором минимальна со всеми ее негативными проявлениями. Однако эти преимущества в долгосрочной перспективе становятся препятствиями для повышения эффективности налоговой политики, особенно потому, что они являются значительными и «стирают» налоги на НДС, корпоративный налог и подоходный налог. И не случайно, что в 2003 году было предложено отказаться от упрощенных механизмов расчета налогов и взимания налогов, которые вступили в силу 21 августа 2008 года.

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ  ՀԱՐԿԻ ՄԱՍՈՎ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ