ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Тигран АКОПЯН
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГРУЗИИ КАК ПРИМЕР РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՑՈՒՄՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՐՈՒՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
Բանալի բառեր. Վրաստանի հարկային քաղաքականությունը, Վրաստանի հարկային օրենսգիրքը, հարկային բարեփոխումներ, հարկային վարչարարություն, հարկային դրույքաչափեր:
Վրաստանում հետհեղափոխական ժամանակահատվածը բեկումնային է եղել երկրի տնտեսության զարգացման համար։ Մասնավորապես, նոր հարկային օրենսգրքի ընդունման հետ սկսվեցին հիմնարար բարեկարգումները հարկային համակարգում, կրճատվեց հարկերի թիվը, պարզեցվեցին հարկային վարչարարության գործընթացները եւ որպես արդյունք երկրում կարճ ժամանակում գրանցվեցին էական տնտեսական հաջողություններ։
Վրաստանի փորձի ուսումնասիրությունը կարեւոր եւ կիրառական նշանակություն կարող է ունենալ Հայաստանում հարկային քաղաքականության առաջիկա բարեփոխումների եւ հարկային համակարգի կայացման հարցում։

Тигран АКОПЯН
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГРУЗИИ КАК ПРИМЕР РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Постреволюционный период в Грузии стал поворотным моментом в развитии экономики страны. В частности, с принятием нового Налогового кодекса начались фундаментальные реформации налоговой системы, уменьшилось количество налогов, упростились процедуры налогового администрирования, и в результате страна добилась значительного экономического успеха за короткий промежуток времени.
Изучение опыта Грузии может иметь важное и практическое значение в реформировании налоговой политики и становлении налоговой системы Армении.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГРУЗИИ КАК ПРИМЕР РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ