ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Աշոտ ՆԱՆՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՎԵՐԱՀԱՇՎԵԿՇՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Սույն հոդվածում ուսումնասիրվում է ներդրումների Մարկովիցի պահանջարկի զգայունությունը ըստ ակտիվների ռիսկայնության: Մասնավորապես, փորձ է արվում սպառման նեոդասական տեսության մեթոդաբանությունը տարածել պորտֆելի ընտրության տեսության վրա՝ տարբերակելով ակտիվների պահանջարկի երկու տարատեսակ` ուղղակի և երկակի պահանջարկ: Ցույց է տրվում, որ ակտիվի ուղղակի պահանջարկը (թույլ) նվազող է ըստ այդ ակտիվի ռիսկայնության: Միևնույն ժամանակ, սպասվող եկամտաբերության ներգործությունը ակտիվի ուղղակի պահանջարկի վրա միանշանակ չէ:

Ашот НАНЯН
О РЕБАЛАНСИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Ключевые слова: инвестиционный портфель, актив, спрос, вариация, доходность.
В этой статье изучается чувствительность инвестиционного спроса Марковица на рискованность активов. В частности, делается попытка распространить методологию неоклассической теории потребления на теорию выбора портфеля путем выделения двух вариантов спроса на активы - первичного и двойственного спроса. Установлено, что первичный спрос актива (слабо) убывает с вариацией этого актива. В то же время, эффект ожидаемой доходности на первичной спрос актива неоднозначен.

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՎԵՐԱՀԱՇՎԵԿՇՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ