ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Վանո ՂԱԶԱԶՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՐԱՎՉՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Վերջին տարիներին, Հայաստանի Հանրապետությունում մի կողմից ձևավորվում է ներդրումային բարենպաստ միջավայր, սակայն մյուս կողմից, մի շարք պատճառներով, դրան համարժեք չեն իրականացվում օտարերկրյա ներդրումներ:
Նախ և առաջ, ՀՀ-ում ձևավորված շուկան խոշոր ներդրողների համար համեմատաբար փոքր է, այդ իսկ պատճառով, նրանց կողմից իրականացվող կապիտալի հոսքը հիմնականում թիրախավորվում է թողարկվող արտադրանքի արտահանմանը, իսկ վերջինս էլ ոչ միշտ է լիարժեքորեն համապատասխանում որակի միջազգային չափանիշներին, արտադրության տեխնիկական բնութագրիչներին: Թերևս միայն լեռնահանքային արդյունաբերության արտադրանքն է այս առումով դառնում ընդունելի, երբ հարստացված մետաղի խտանյութը արտահանվում է երկրից դուրս:
Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս գտնվում է ռազմական հակամարտության գոտում, որով միջազգային ներդրումնային մասնավոր հոսքերը դառնում են առավել ռիսկային: Այս առումով, միայն միջպետական նախաձեռնությամբ օտարերկրյա ներդրումներն են սակավ ռիսկային և ՀՀ-ում ունեն տնտեսական առավել ապահովվածության աստիճան:
Հոդվածում քննարկվում են ՀՀ-ում օտարերկրյա ներդրումների խոչըն¬դոտները և դրանց վերացման շարժառիթները:

Вано КАЗАЗЯН
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛИКАТЕЛЪНОСТИ В РА
Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционные риски, налоговые льготы, инвестиционные чистие потоки.
В последные годы, в Армении с одной стороны последовательно формируется благоприятнный инвестиционный климат, а с другой стороны, она по-прежнему одекветно не обеспечивает активного привлечения иностранных инвесторов, которое имеет некоторые причины.
Рынок Армении является относительно небольшим для крупных инвесторов, поэтому приток капитала в основном ориентирован на выпуск экспортной продукции, в то время, как последная по-прежнему полностью не соответствует международным стандартам качества, техническим характеристикам производства. Возможно, только горная промышленность в этом плане приемлема, когда обогащенный металлический концентрат экспортируется из страны.
Кроме того, Республика Армения по-прежнему находится в зоне военного противостояния, что делает приток иностранных инвестиций в по каналом частного сектора более рискованным. Только по межправительственным инициативам иностранные инвестиции являются мене рискованными и экономическо безопасными.
В статье обсуждаются факторы формирования мотивации и препятствия инос¬транного инвестирования в Республике Армения.

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՐԱՎՉՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ