ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Գագիկ ԲԱԴԱԴՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՆՈՎԱՑԻՈՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ (ԳԻԻ)

Գլոբալ իննովացիոն ինդեքսը (ԳԻԻ) հնարավորություն է տալիս գնահատել աշխարհի 127 երկրների իննովացիոն հնարավորությունները և հաջողությունները: Այս հոդվածը նպատակ է հետապնդում բացահայտել առկա օրինաչափությունները, խնդիրները, իննովացիոն տեսանկյունից փոխհարաբերությունները և իննովացիոն ձեռքբերումների մակարդակը տարածաշրջանում: Իրականացվել է համեմատական վերլուծություն Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի և Իրանի գլոբալ իննովացիոն ինդեքսների և նրանց զբաղեցրած հորիզոնականների տեսանկյունից: Կատարվել են նաև այդ ինդեքսների բաղադրիչների` մուտքագրման և թողարկման ենթաինդեքսների վերլուծություն առանձին երկրների համար:

Гагик БАДАДЯН
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ИНДЕКСЫ (ГИИ) АРМЕНИИ И СТРАН РЕГИОНА
Ключевые слова: инновации, глобальный инновационный индекс (ГИИ), институт, человеческий капитал, знания, творческий исход.
Глобальный Инновационный Индекс (ГИИ) позволяет оценивать инновационные возможности и успехи в 127 странах по всему миру. Эта статья направлена на выявление существующих моделей, проблем, инновационных отношений и инновационных достижений в регионе. Сравнительный анализ был сделан с точки зрения глобальных инновационных индексов Армении, Азербайджана, Грузии, Турции и Ирана и их позиций. Также проводится анализ субиндексов входных и выходных компонентов этих индексов для отдельных стран.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՆՈՎԱՑԻՈՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ (ԳԻԻ)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ