ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Aram ARAKELYAN Anna HAKOBJANYAN Saro NAKASHIAN
BALANCED MODEL OF ENTERPRENEUIRAL AND EMPLOYABILITY RELATIONS TO ORGANIZATION AND EMPLOYEES

Արամ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Աննա ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ Սարո ՆԱՔԱՇՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌՎԱԾ ՄՈԴԵԼԸ
Բանալի բառեր՝ ցուցանիշների հավասարակշռված համակարգ, գործարարություն, գործունակություն, ներդրում, ռազմավարություն, մենեջմենթ, կազմակերպության բաժնետերեր, վարքագիծ:
Ցուցանիշների հավասակշռված համակարգի (BSC) մեթոդոլոգիան, որը զարգացրել են Ռոբերտ Կապլանը և Դեյվիդ Նորտոնը, ցույց է տվել հայեցակարգի արդյունավետությունը զանազան բնագավառներում՝ մասնավորապես կազմակերպությունների ռազմավարական մենեջմենթի ոլորտում:
Սույն աշխատանքը նվիրված է գործարարության և գործունակության՝ անհատական և կազմակերպչական հաջողության հետ հարաբերակցության մոդելավորմանը և դրա կիրառության ուսումնասիրությանը:
Ռազմավարական մենեջմենթի մոդելը առաջ է եկել որպես ֆինանսներ-աշխատակից-կազմակերպություն-հաճախորդ հարաբերությունների սահմանում՝ ներքին բիզնես գործընթացների և շուկայի ուսումնասիրության տեսանկյուններից:

Арам АРАКЕЛЯН
Анна АКОПДЖАНЯН
Саро НАКАШЯН
СБАЛАНСИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАБОТОСПОСОБНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ УСПЕХ
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, работоспособность, предпринимательство, инвестиционный, стратегический, менеджмент, акционеры.
Методология сбалансированной системы показателей (BSC), разработанная Робертом С. Капланом и Дэвидом П. Нортоном, продемонстрировала свою эффективность в различных областях, в частности в стратегическом управлении организациями.
Данная статья посвящена изучению моделирования и применения соотношения предпринимательства и работоспособности на индивидуальный и организационный успех.
Модель стратегического менеджмента сформулирована на основе изучения отношений финансы-сотрудник-организация-клиент, с точки зрения внутренних процессов и изучения рынка.

BALANCED MODEL OF ENTERPRENEUIRAL AND EMPLOYABILITY RELATIONS TO ORGANIZATION AND EMPLOYEES  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ