ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Anna HAKOBJANYAN Saro NAKASHIAN
MANAGEMENT OF ENTERPRENEURIAL ORIENTATION AND EMPLOYABILITY RELATION TO INDIVIDUAL AND ORGANIZATION SUCCESS INTRODUCTION

Աննա ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ Սարո ՆԱՔԱՇՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Բանալի բառեր՝ մենեջմենթ, գործարարություն, գործունակություն, ազդեցություն, վարքագիծ, ֆինանսական գործոններ, ցուցանիշների հավասակշռված համակարգ, հայեցակարգ:
Սույն աշխատանքում ուսումնասիրվել է ցուցանիշների հավասարակշռված համակարգի (BSC) կիրառման մոտեցումը: Ներկայացվել է ցուցանիշների հավասարակշռված համակարգի (BSC) կիրառման նպատակը, որը կնպաստի գործարարության և գործունակության՝ անհատական և կազմակերպչական հաջողության հետ հարաբերակցության մենեջմենթի սխեմաների ձևավորմանը և դրա կատարելագործմանը:
Ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ուրվագծել այն գործոնները և բաղադրիչները, որոնք կոչված են հետազոտելու կազմակերպության և աշխատողի վարքագիծը՝ որպես գործարարության և գործունակության՝ անհատական և կազմակերպչական հաջողության հետ հարաբերակցության մենեջմենթի արդյունք:

Анна АКОПДЖАНЯН
Саро НАКАШЯН
МЕНЕДЖМЕНТ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАБОТОСПОСОБНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ УСПЕХ
Ключевые слова: менеджмент, предпринимательство, работоспособность, влияние, поведение, финансовые факторы, сбалансированная система показателей, концепция.
В данной работе изучен подход, основанный на использовании концепции сбалансированной системы показателей (ССП). Представлена цель применения концепции сбалансированной системы показателей (ССП), которая способна обеспечить формирование и совершенствование схем управления влияния предпринимательства и работоспсобности на индивидуальный и органиозационный успех.
Исследование позволяет изложить факторы и компоненты, которые предназначены для изучения поведения организации и сотрудника как результат управления влияния предпринимательства и работоспособности на индивидуальный и органиозационный успех.

MANAGEMENT OF ENTERPRENEURIAL ORIENTATION AND EMPLOYABILITY RELATION TO INDIVIDUAL AND ORGANIZATION SUCCESS INTRODUCTION  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ