ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Մարե ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԵԱՏՄ-ԻՆ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձ է արվել գնահատել ԵԱՏՄ-ին ՀՀ անդամակցության դրական ու բացասական հետևանքները։ Ներկայացվել են առաջիկայում սպասվելիք ծրագրերն ու նախագծերը, հատկապես՝ ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժի դյուրինացմանն ուղղված։ Վերլուծվել է որոշ ապրանքախմբերի գծով ներմուծման մաքսատուրքերի միասնական դրույքաչափերի կիրառման տնտեսական հետևանքներն ու տրվել են ՀՀ հնարավորությունները միջազգային առևտուր սպասարկող երկիր դառնալուն ուղղված՝ համաձայն միջազգային փորձագիտական խմբերի գնահատականների։

Маре ХАЧАТРЯН
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ АРМЕНИИ К ЕАЭС
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕАЭС, последствия присоединения, экономика, прогнозы, сотрудничесто, возможности.
В рамках этой статьи сделана попытка оценивать положительные и отрицательные последствия присоединения РА к ЕАЭС. Представлены предстоящие программы и проекты, в частности те, которые направлены на облегчение свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Проанализированы экономические последствия применения единых ставок ввозных таможенных пошлин для некоторых товарных групп и выявлены возможности РА, чтобы стать страной, служащей международной торговле, согласно оценкам международных экспертных групп.

ԵԱՏՄ-ԻՆ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ