ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Վարդուհի ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

Պետական գույքի կառավարումը արդյունաբերական զարգացած և զարգացող երկրների տնտեսության պետական կարգավորման կարևորագույն հարցերից է: Օգտագործելով սեփականության իրավունքը, պետությունը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում է տարբեր ոլորտների տնտեսական գործընթացների վրա: Հայաստանի Հանրապետությունում գույքի արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ է, հաշվի առնելով օտարերկրյա փորձը, մշակել գույքի կառավարման մեթոդաբանություն, ներառյալ տարբեր գործիքներ և մեթոդներ, որոնք հաշվի են առնում գույքի տեսակների բազմազանությունը և առանձնահատկությունները, ինչպես նաև մեր երկրում դրա պատմական զարգացումը:


Вардуи ГАБРИЕЛЯН
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТЫХ СТРАН
Ключевые слова: государственная собственность, управление собственностью, эффективность, приватизация, аренда
Управление государственной собственностью является одним из важнейших вопросов государственного регулирования экономики всех промышленно развитых и развивающихся стран. Используя право собственности, государство прямо или косвенно влияет на экономические процессы в различных отраслях. Для эффективного управления имуществом в Республике Армения необходимо с учетом зарубежного опыта разработать методологию управления собственностью, включающую различные приемы и методы, учитывающие многообразие и особенности видов собственности, а также ее историческое развитие в нашей стране.

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ