ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Վահան ՊՈՏՈՍՅԱՆ
ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԱՐԴԱՔԱՆԱԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածում մաթեմատիկա-վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կատարվել է ՀՀ լեռնային ու բարձր լեռնային տարածքներում բնակավայրերի մարդաքանակի ու տարաբնակեցման տարածքային կառուցվածքի առանձնահատկությունների վերլուծություն: Մասնավորապես, տրվել է գյուղական բնակչության ու բնակավայրերի տեղբաշխման բնույթը, բնակավայրերի գոտիավորումն ըստ մոտակա սպասարկման կենտրոնից ունեցած տրանսպորտային մատչելիության:

Ваган ПОТОСЯН
ОСОБЕННОСТИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ И ЛЮДНОСЬТИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ГОРНЫХ И ВЫСОКОГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РА
Ключевые слова: расселение, сельские поселения, сервисный центр, корреляция, динамический радиус, транспортная доступнусть
В статье анализируются особенности территориальной структуры расселения и людности в горных и высокогорных районах РА с использованием математических и статистических методов. В частности, было предоставлено распределение сельского населения и поселений, а также зонирование населенных пунктов посредством транспортного доступа в ближайший сервисный центр.

ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԱՐԴԱՔԱՆԱԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ