ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Andranik MURADYAN
IMPORTANCE OF POLITICAL ENVIRONMENT ANALYSIS FOR BUSINESS ENTITIES

Անդրանիկ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բանալի բառեր` գրավչություն, քաղաքական միջավայր, պատերազմ, գործարարություն:
Ամեն ներդրողի համար՝ և՛ օտարերկրյա, և՛ տեղական անհրաժեշտ է ունենալ ամբողջական գիտելիք ձեռնարկության մակրո միջավայրի վերաբերյալ: Ուստի ամեն տնտեսական սուբյեկտ նախքան շուկա մտնելը պետք է ուսումնասիրի շուկայի բոլոր սահմանափակումները և հնարավորությունները: Միայն վերլուծելուց հետո բոլոր մակրո գործոնները, որոնք կարող են նշանակալի ազդեցություն ունենալ նոր շուկայում գործառնությունների վրա, տնտեսվարող սուբյեկտը ի վիճակի կլինի պատասխանել հարցերի վերաբերող շուկայի գրավչությանը, ներդրմանը նպատակահարմարությանը, առավել արդյունավետ ռազմավարության ընտրությանը և շահութաբերությանը: Սա իր հերթին դրական ազդեցություն կունենա ներդրումային որոշումների օպտիմալության վրա:

Андраник МУРАДЯН
ВАЖНОСТЬ АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Ключевые слова: привлекательность, политическая среда, война, бизнес.
Для каждого инвестора - как местных так и заграничных – обязательно иметь достаточние знания о макро среде предприяатия. Поэтому каждый хозяйствующий субъект прежде чем войти в рынок должен исследовать все разграничения и возможнести которые дает рынок. Только после анализа всех макро факторов, которые могут иметь существенное ваздествие на эффективность операций в новом рынке, субект будет способен ответить на вопросы свяазаные с превлекателностью рынка, уместностью инвестирования, выбора наиболее выгодной стратегии и рентабилности. Это в свою очередь будет иметь позитивное воздействие на оптимальные инвестиционые решения.

IMPORTANCE OF POLITICAL ENVIRONMENT ANALYSIS FOR BUSINESS ENTITIES  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ