ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Andranik MURADYAN
GEOPOLITICAL RELATIONS OF ARMENIA AND ITS IMPACT ON COUNTRIES ECONOMY

Անդրանիկ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Բանալի բառեր` Հայաստան, քաղաքական հարաբերություններ, պատերազմ, տնտեսական աճ, քաղաքական կայութնության դրական ազդեցությունը:
Հայաստանը տեղակայված է Միջին Արևելքի հյուսիսում: Այն սահմանակից է Ադրբեջանի ու (միջազգային հանրության կողմից չճանաչված) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության (ԼՂՀ) հետ արևելքում, Իրանի հետ` հարավում, Թուրքիայի հետ արևմուտքում և Վրաստանի հետ հյուսիսում: Հայաստանը մուտք չունի դեպի ծով, ինչը դժվարեցնում է առևտուրը այս երկրի հետ: Արժե հաշվի առնել նաև երկրի բարդ հարաբերությունները իր հարևանների հետ: Մենք կփորձենք հասկանալ տարածաշրջանում կոնֆլիկտների և անկայունության պատճառները, բացատրել թե ինչպես են հարաբերությունները հարևան երկների և աշխարհի գերտերությունների հետ (ԱՄՆ, ԵՄ, Ռուսաստան, Չինաստան, Հնդկաստան), որոնք ունեն իրենց սեփական շահերը տարածաշրջանում, ազդում Հայաստանի տնտեսության և անվտանգության վրա, ներդրված օտարերկրյա ֆինանսական ռեսուրսների ապահովության վրա, բանկային հատվածի և բազմաթիվ այլ ոլորտների կայունության վրա, որոնք ունեն ռազմավարական նշանակություն այս երկի համար:

Андраник МУРАДЯН
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ АРМЕНИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
Ключевые слова: Армения, политические отношения, война, экономический рост, позитивное воздействие политической стабильности.
Армения находится в северной части Среднего Востока. Она граничит с Азербайджаном и (непризнанным международным сообществом) Республикой Нагорного Карабаха на востоке, с Ираном на юге, с Турцией на западе и с Грузией на севере. Армения не имеет выхода к морю, что усложняет торговлю с этой страной. Стоит принять в расчет сложные отношение страны с ее соседями. Мы постараемся понять причины конфликтов и нестабильности в регионе, объяснить как отношения с соседними странами и мировыми супер державами (США, ЕС, Россия, Китай, Индия), которые имеют свои интересы в регионе, влияют на экономику и безопасность Армении, на безопасность зарубежных финансовых ресурсов, на стабильность банковского сектора и других отраслей, которые имеют стратегическое значение для этой страны.

GEOPOLITICAL RELATIONS OF ARMENIA AND ITS IMPACT ON COUNTRIES ECONOMY  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ