ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Անժելա ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Հոդվածում վերլուծվել է Տավուշի մարզում զբաղվածության իրավիճակը մարզի համայնքների ղեկավարների անկետային հարցադրման սեփական հետազոտության տվյալներով: Մատնանշել են զբաղվածության ընդլայնման հնարավոր ուղիները մարզում:

Анжела АЛЕКСАНЯН
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ В ТАВУШСКОЙ ОБЛАСТИ РА
Ключевые слова: занятость, расширение занятости, безработица.
В статье рассмотрена ситуация занятости в Тавушском марзе по данным собственного исследования анкетного опроса руководителей общинов. Сделана попытка отметить возможные пути расширения занятости в марзе.

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ