ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Հմայակ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԱՆՁԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Հիմնաբառեր. հանձնում, եվրոպական-մայրցամաքային համակարգ, ընդհանուր իրավոընքի անգլո-ամերիկյան համակարգ, խառը համակարգ, հանձնման գործընթացի վերահսկում, ներկայացվող ապացույցների մակարդակ, Հանձնման մասին Եվրոպական կոնվենցիա:
Հանձման գործընթացի միասնական մոտեցման բացակայության պատճառով համաշխարհային իրավական համակարգում ձևավորվել են հանձնման տարբեր մոդելներ։ Հոդվածում վերլուլծվում են եվրոպական-մայրցամաքային ռոմանո-գերմանական, լատինո-ամերիկյան, ինչպես նաև եվրոպական երկրների և Մես Բրիտանիայի նախկին գաղութների` Կանադայի և ԱՄՆ-ի հանձնման ինստիտուտի նորմերի համակարգերի ընդհանուր գծերի վերլուծություն:

Амаяк МАНУКЯН
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ВЫДАЧИ ЛИЦ
В связи с отсутствием единого подхода к процессу выдачи в мировой правовой системе сформировались различные модели выдачи лиц. В статье проводится анализ общих черт и различий комплекса норм института выдачи, присущего странам романо-германского права континентальной Европы, латиноамериканским странам, а также бывшим колониям европейских стран и Великобритании, Канады и США.

ԱՆՁԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ