ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Լուսինե ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ԵՐԿՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿԱԽԱՆԱԼՈՒՑ ՀԵՏՈ. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 1991-1995ԹԹ.

Անկախություն ձեռք բերելուց հետո, պաշտպանական ոլորտում հիմնադրվեց սովորական, գործառութային կառավարման համակարգ, որի կազմակերպական ձևը նախագահական հանրապետությունն էր: 1991-1995թթ. ընթացքում իրավական քաղաքականության միտումները հաստատում են, որ տեղի չունեցավ պետության ու հասարակության ռազմավարական զարգացման ուղղությունների վերադասավորում, պաշտպանունակության հիմքով պետաիրավական համակարգի վերակառուցում: Կարգավորիչ ողջ ծանրությունն ընկավ գործադիր իշխանության վրա՝ ենթաօրենսդրական ու փաստական կառավարման միջոցների կիրառմամբ, ինչի հետևանքով ոլորտի կառավարումը ձեռք բերեց սուբյեկտիվ գծեր: Կառավարման այդ մոդելն ապահովեց կառավարչական խնդիրների արագ ու օպերատիվ լուծումը, սակայն չկարողացավ վերածվել օրենքներով կարգավորված ռազմավարական պլանավորման և կառավարման համակարգի:

Лусине БАРСЕГЯН
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИИ ОБОРОНЫ СТРАНЫ В НЕЗАВИСИМОЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ: ОБЕКТИВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И РЕАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Ключевые слова: функция обороны, обороноспособность, правовая политика, конституционный закон, текущее законадателство, подзаконное регулирование, оператывность, стратегическое управление, устойчивая сыстема.
С приобретением независимости Республика Армения в сфере обороны страны создавала обычную, функциональную систему управления, организационной формой которого была президентская республика. Тенденции правовой политики в течении 1991-1995 гг. утверждают, что на основе обороноспособносты не билы перестроены стратегические направления развития общества и государства, государственно-правовая система. Вся нагрузка регулирования пала на исполнительную власть, с применением средств подзаконодательного и фактического управления, в резултате чего управления сферой приобрела субективние черты. Такая модель управления обеспечивала оператывное и быстрое решение управленческих задач, удачное завешение карабахской воины, но не смогла превратытсья в урегулированное законом систему стратегического планирования и управления.

ԵՐԿՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿԱԽԱՆԱԼՈՒՑ ՀԵՏՈ. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 1991-1995ԹԹ.  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ