ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Լիլիթ ԳՅՈՒԼԳՅՈՒԼՅԱՆ
ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ՇԱՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Յուրաքանչյուր երկրում գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացման ներկա վիճակի վրա իր մեծ ազդեցությունն ունի կոոպերատիվ շարժման արմատավորման նախկին փորձը։ Այդ առանձնահատկություններով է նաև պայմանավորված մի շարք երկրների այժմյան հաջողությունը և որոշ, մասնավորապես հետխորհրդային երկրներում, կոոպերացիայի տարածման դանդաղումը։ Այս տեսակետից կարևոր է բացահայտել այն սկզբունքները, որոնք ընկած են եղել հաջողված կոոպերատիվի նախատիպի ձևավորման հիմքում և դրանց ներդրմամբ փոխել ՀՀ կոոպերատիվ շարժման ուղղությունը։

Лилит ГЮЛГЮЛЯН
ОСНОВЫ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ключевые слова: добровольное объединение, кооперативное джижение, приватизация, принципы формирования кооператива, сельскохозяйственный кооператив, традиционный кооператив.
Прошлый опыт укоренения кооперативного движения в разных странах имеет своё большое влияние на нынешнее состояние развития сельскохозяйственной кооперации. Этими особенностями также обусловлены как успешность отдельных стран, так и замедление распространения кооперации в других странах, в частности – постсоветских. С этой точки зрения важно выявить те принципы, которые лежали в основе формирования прототипов успешных кооперативов, и с помощью их внедрения изменить направление кооперативного движения в РА.

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ՇԱՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ