ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Հրաչյա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Հոդվածում հեղինակը դիտարկել է ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի ռիսկերը պայմանավորող գործոնները, որոնք հիմնականում պայմանավորված են բնակլիմայական իրավիճակով, որը գլխավորապես վերաբերվում է կարկտահարությանը, ցրտահարությանը, սակավաջրությանը։ Գործոնների ազդեցությունը գնահատելու համար հիմք է ընդունվել հետևյալ ելակետային տվյալները՝ կարկտային դեպքերի թիվը, միջին ջերմաստիճանները, տեղումների քանակը, դրանց շեղումները նորմայից, ցրտահարությունների օրերի թիվը (դիտակետերի թվի հանրագումարը): Որպես արդյունքային հատկանիշ ընդունվել է կորուստների արժեքը և բուսաբուծության համախառն արտադրանքի արժեքը: Գյուղատնտեսության կորուստների և համախառն արտադրանքի վրա ազդող մի շարք գործոնների համատեղ ազդեցությունը գնահատելու համար համակարգչային ծրագրի միջոցով կատարվել է ռեգրեսիոն վերլուծություն (հիմք է ընդունվել 2005-2017թթ. տվյալները)։ Ստացված երեք ռեգրեսիոն հավասարումները ցույց են տալիս դիտարկված գործոնների քանակական ազդեցությունը պատճառված վնասի և բուսաբուծության համախառն արտադրանքի վրա։ Հոդվածի շրջանակներում գրաֆիկական պատկերների կառուցման միջոցով ներայացվել է դիտարկված գործոնների ազդեցության ուղղվածությունը (բնույթը) գրանցված կորուստների և բուսաբուծության համախառն արտադրանքի վրա։ Կատարված ուսումնասիրությունները կարող են օգտակար լինել գյուղատնտեսությունում ռիսկերի մեղմման բնագավառում քաղաքականության ձևավորման համար։

Грачья ГРИГОРЯН
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ РИСКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА
Ключевые слова: сельское хозяйство, риски, факторы, оценка воздействия, регрессионный анализ, модель, переменная.
В статье автор рассматривает факторы, обуславливающие риски сельскохозяйственной сферы РА, которые в основном связаны с природно-климатическим состоянием, что главным образом относится к градобитью, заморозкам, дефицитности водных ресурсов. Для оценки влияния факторов за основу приняты следующие исходные данные: количество случаев градобитья, средние температуры, количество осадков и их отклонение от нормы, количество дней, сопровождаемых заморозками (сумма числа точек наблюдения). В качестве результативного признака приняты стоимость потерь и стоимость растениеводческой валовой продукции. Для оценки совместного воздействия ряда факторов, влияющих на сельскохозяйственные потери и на валовую продукцию, при помощи компьютерной программы был осуществлен регрессионный анализ (за основу приняты данные за 2005-2017гг.). Полученнные три регрессионые уравнения показывают количественное влияние рассматриваемых факторов на причиненный ущерб и на растениеводческую валовую продукцию. В рамках статьи путем построения графических отображений показано направление (характер) влияния рассматриваемых факторов на зафиксированные потери и на растениеводческую валовую продукцию. Проделанные наблюдения могут быть полезны для формирования политики, проводимой в области смягчения сельскохозяйственных рисков.

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ