ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Սուրեն ԱՆԱՆՅԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ «ԿԱՆԱՉ» ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված են վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում «կանաչ» սերտիֆիկացման համակարգի էությունը, դրա դերակատարությունը վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների էներգիայի մասնավորապես՝ էլեկտրաէներգիայի արտադրության հաշվառման, դրա բնույթի բացահայտման, պետական և հանրային խրախուսման գործում, ինչպես նաև դրա կիրառման միջազգային փորձը Եվրամիությունում և այլ երկրներում: Առաջարկված է «կանաչ» սերտիֆիկացման համակարգի ներդրման և տեղայնացման մոտեցումներն ու ուղիները ՀՀ-ում: Մասնավորապես, հստակեցվել են դրա ներդրման նպատակը, հիմնական չափորոշիչները և առանձին կառուցակարգերը: Շեշտվել է դրա փուլային ներդրման անհրաժեշտությունը:

Сурен АНАНЯН
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ «ЗЕЛЕНОЙ» СЕРТИФИКАЦИИ В СЕКТОРЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РА
Ключевые слова: «зеленые» сертификаты, «гарантирующие» сертификаты, система «зеленых» сертификатов, возобновляемые источники энергии.
В статье представлены суть системы «зеленой» сертификации в области возобновляемой ситемы получения энергии, и в частности, ее роль в производтсве электроэенргии из возобновляемых источников энергии, учета производства такой электроэнергии, раскрытия ее характера, государтсвенного и общественнго стимулированя производства энергии на этой основе, а также международный опыт применения этой системы в Европейском союзе и других странах. Предложены подходы и пути внедрения и адаптирования ситемы «зеленой» системы сертификации в Республике Армения. В частности, определены - цель, основные критерии и отдельные конкретные механизмы ее внедрения. Подчеркнута необходимость его поэтапного внедрения.

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ  ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ «ԿԱՆԱՉ» ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ