ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Լուսյա ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀԱԿԱՃԳՆԱՃԱՄԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, չնայած զարգացող երկրների կառավարությունների և որոշ միջազգային կազմակերպությունների կողմից դրա հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումներին, շարունակվում է տարածվել՝ զգալի սոցիալ-տնտեսական վնասների պատճառ դառնալով համարյա բոլոր տարածաշրջաններում: Այն ունի տարբեր արտահայտություններ, այդ թվում՝ զարգացման տեմպերի անկում կամ նույնիսկ հետընթաց, գործազրկության աճ եկամուտների և սպառման նվազում, ներդրումների կրճատում, կազմակերպությունների սնանկացում և լուծարում, բնակչության կենսամակարդակի իջեցում:
Հոդվածում ներկայացված են կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների ծրագիրը, որով հնարավոր դարձավ պահպանել մակրոտնտեսական կայունությունը:

Луся МКРТЧЯН
ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РА
Ключевые слова: финансовый кризис, уполномочие, рост безработицы, экономический рост, мировой рынок.
Несмотря на серьёзные мероприятия, направленные на преодоление мирового финансово-экономического кризиса, проводимые развитыми странами и определёнными международными организациями он продолжает распространяться и стал причиной социально-экономических проблем во всех регионах.
В статье представлена правительственная программа антикризисных мероприятий, которая дала возможность сохранить макроэкономическую стабильность.

ՀԱԿԱՃԳՆԱՃԱՄԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ