ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Հասմիկ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդվածը նվիրված է արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեության այնպիսի կարևորագույն տեսակի տեսական հարցերի պարզաբանմանը, ինչպիսին է արժեթղթերի հավատարմագրային կառավարումը։
Հոդվածում պատմական հարուստ նյութի վերլուծության արդյունքում ներկա¬յացվել է հայրենական և արտասահմանյան գրականության մեջ արժեթղթերի հավա¬տարմագրային կառավարման հասկացության վերաբերյալ առկա մոտե¬ցումները։
Մոտեցումների համադրման արդյունքում հեղինակը այն եզրահանգման է եկել, որ մոտեցումներից և ոչ մեկը թույլ չի տալիս վեր հանել գործունեության այդ տեսակի բոլոր էական հատկանիշները, այդ իսկ պատճառով այն պետք է դիտարկել համակարգային մոտեցման տեսանկյունից։

Асмик ТОРОСЯН
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Ключевые слова: доверительное управление, ценные бумаги, активы управление, управление инвестициями, рынок ценных бумаг, доверительная собственность.
Статья посвящена объяснению наиболее важных типов теоретических вопросов на рынке ценных бумаг, таких как доверительное управление ценными бумагами.
В результате анализа исторического богатого материала были представлены подходы к концепции доверительного управления ценных бумаг в отечественной и зарубежной литературе.
В результате, автор пришел к выводу, что ни один из подходов не выявит всех существенных особенностей этого вида деятельности, поэтому его следует рассматривать с системной точки зрения.

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ