ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Եվգենյա ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐևՈՐԱԳՈՒՅՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Համայնքի նպատակային և արդյունավետ կառավարման համար կարևորագույն խնդիրներից մեկը համայնքի դրամական հոսքերի պլանավորման և բյուջետավորման համակարգերի ամբողջական փոխհամաձայնեցման, ներդաշնակության ապահովման հարցն է։ Համայնքը տնտեսության զարգացման առաջնային օղակն է:
Սույն հոդվածում ներկայացված է ՀՀ համայնքների 2014-2017թթ. տարիների ֆինանսական ցուցանիշները՝ եկամտային և ծախսային քաղաքականության ընդհանուր իրավիճակը, ՏԻՄ-երի կողմից վարվող բյուջետային ծախսային քաղաքականության արդյունավետությունը:

Евгения НАЛБАНДЯН
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВОМУ И ЭФФЕКТИВНМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (ОБЩИНЫ)
Ключевые слова: развитие экономики, органы местного самоуправления, община, прибыль, расходы, бюджет.
Одной из основных задач для продуктивного управления общиной является вопрос полного взаимосогласия, обеспечения гармонизации в планировании и бюджетировании систем денежных потоков общины. Община является первичной единицей (секцией) экономического развития.
В статье представлены финансовые показатели общин РА за 2014-2017гг., общее состояние прибыльной и учетной политики, эффективность политики поддержания бюджетных расходов органами местного самоуправления.

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐևՈՐԱԳՈՒՅՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ