ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Лилит ГУКАСЯН
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Լիլիթ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻ ԱՃԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՈՒՄԸ՝ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
Բանալի բառեր՝ դրամական միջոցներ, ֆինանսական վերլուծություն, դրամարկղ, հաշվարկային հաշիվ, արտարժութային հաշիվ, տարբերակում, իրացվելիություն, դրամական ագրեգատներ, դրամական միջոցների համարժեքներ, արժեթղթեր:
Հոդվածը նվիրված է կազմակերպությունում դրամական հոսքերի կազմակերպման և դասակարգման, ինչպես նաեւ դրամական միջոցների հաշվարկման հիմնական մեթոդների հիմնահարցերին: Ընտրված թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ ներկայիս պայմաններում, որոնք ձևավորվել են աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավորապես, կազմակերպությունները իրենց դոյությունն ապահովելու համար պետք է իրականացնեն առկա դրամական միջոցների հոսքերի ռացիոնալ օգտագործում: Այստեղ, որպես ֆինանսական վերլուծության առանցքային խնդիր, հանդիսանում է ներդրումային կապիտալի թույլատրելի չափի և կառուցվածքի սահմանումն ու ապահովումը՝ դրամական միջոցների տեսքով՝ առավելագույն դրամական հոսքերի ապահովման, ինչպես նաև խելամիտ հաշվարկների իրականացման նպատակով:

Лилит ГУКАСЯН
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Статья посвящена вопросам понятия и классификации денежных потоков в организации, а также основных методов расчета денежных потоков. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современных условиях, сложившихся в мире и в Республике Армения в частности, для обеспечения условий выживания и развития организаций необходимо осуществить рациональное использование наличия денежных потоков. Здесь, в качестве ключевой проблемы осуществления финансового анализа является выяснение и поддержание приемлемого обьема и структуры инвестированного капитала в денежной форме, для достижения максимизации денежных потоков, а также осуществления рациональных расчетов.

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ