ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Տաթեւիկ ՇԱՀԻՆՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԱԿՏԻՎԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՍԻՎԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Հոդվածում ուսումնասիրվել են առևտրային բանկերի ակտիվային և պասիվայն գործառնությունների վերլուծությունների տեսական հիմքերը: Ներկայացվել է ակտիվային գործառնությունների արդյունավետության վերլուծության մեթոդաբանությունը: Կարևորվել են նաև պասիվային գործառնությունների կատարելագործման ուղիները:

Татевик ШАГИНЯН
АНАЛИЗ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Ключевые слова: Пассивные операции, активные операции, показатели эффективности, анализ пассивных операций.
В статье рассматриваются теоретические основы анализа активных и пассивных операций коммерческих банков. Представлена методика анализа эффективности активных операций. Также выделены пути совершенствования пассивных операций.

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԱԿՏԻՎԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՍԻՎԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ