ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Անդրանիկ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

Ակտիվների արժեթղթավորման տեղեկատվական հոսքերի համակ¬արգման առաջարկվող մեխանիզմը հնարավորություն կստեղծի ոչ միայն անընդհատության սկզբունքով գրանցելու հաշվապահական հաշիվնե¬րում արժեթղթավորման տնտեսական արդյունքները, այլև մշտադի¬տարկման ենթարկելու պարտատոմսերի տեղաբաշխման և մարման ֆինանսական հետևանքներն արժեթղթավորման ամբողջ շրջափուլի ընթացքում: Հնարավորություն է ստեղծվում նաև իրականացնելու համեմատական վերլուծություն արժեթղթավորման տնտե¬սական արդյունավետության գծով ոչ միայն այդ գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում, այլև տարբեր վարկային փուլերի արժեթղթավորման շղթայում, գնա¬հատելով «երկար փողերի» ձևավորման նպատակահարմարությունն ու հատույցը:

Андраник ВОСКАНЯН
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ
Ключевые слова: эфективность секьюритизации, учет результатов секьюритизации, инфорационное обеспечение.
В статье предлагается механизм координации информационных потоков секьюритизации активов, что позволит не только регистрировать экономические результаты данного процесса на основе беспрерывного бухгалтерского учета, но и постоянно организовать мониторинг финансовых последствий размещения и погашения облигаций в течение всего цикла секьюритизации. Предлагается также провести сравнительный анализ экономической эффективности секьюритизации не только на каждом этапе данного процесса, но и на разных этапах применения данного финансового процесса, что даст возможность оценки целесообразности образования «длинных денег» в бизнес деятельности.

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ