ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Արփինե ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Գնահատել ենք ծախսերի վերահսկողության համակարգի և ՏՏ ինտեգրման փոխգործության ազդեցությունը կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեության վրա: Ստացված արդյունքները համապատասխանում են տեսական պնդումներին: Մինչ ծախսերի վերահսկողության համակարգի և ՏՏ ինտեգրման ազդեցությունները ֆինանսական գործունեության վրա էական չեն, դրանց փոխգործության ազդեցությունը՝ դրական է:

Арпине АКОБЯН
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова: интегрированная информационная технология, двустороннее взаимодействие, система планирования ресурсов.
В этом исследовании оценивается влияние взаимодействия систем управления затратами и интеграции информационых технологий на финансовые показатели. Результаты исследования подтверждают теоретические аргументы. Хотя основные эффекты интеграции информационых технологий и систем контроля на финансовые показатели незначительны, их эффект взаимодействия указывает на значительное положительное влияние на финансовые результаты.

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ