ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Artak YARAZYAN
ARMENIAN BANKING SECTOR OVERVIEW AND KEY CHANGES IN 2017

Արտակ ՅԱՐԱԶՅԱՆ
ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԷԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻՆ
Բանալի բառեր՝ Հայաստան, բանկեր, բանկային համակարգ, ՀՀ ԿԲ, 2017, բանկերի ֆինանսական հաշվետվություններ, վարկավորում։
Հայաստանի բանկային համակարգը երկրի տնտեսության առավել զարգացած հատվածներից մեկն է, որը ֆինանսական ծառայություններ է մատուցում բնակչությանը և առևտրային կազմակերպություններին, ապահովելով ազգային ՀՆԱ-ի հետագա աճը: 2017 թվականը հայաստանյան բանկերի համար բեկումնային տարի էր, քանի որ ՀՀ ԿԲ-ն (ՀՀ կենտրոնական բանկը) բարձրացրել է նրանց կապիտալի պահանջները, ինչը հանգեցրել է բանկային միաձուլումների: Այս հոդվածում մենք կփորձենք գնահատել հնարավոր հետևանքները և առանցքային փոփոխությունները գործող բանկերում՝ դրանց տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների մանրակրկիտ վերլուծության միջոցով:

Артак ЯРАЗЯН
ОБЗОР АРМЯНСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И КЛЮЧЕВЫХ ИЗМИНЕНИЙ В 2017 ГОДУ
Ключевые слова: Армения, банки, банковский сектор, ЦБА, 2017, финансовые отчеты банков, кредитование.
Банковский сектор Армении является одним из наиболее развитых сегментов экономики страны, который предоставляет финансовые услуги населению и коммерческим организациям, обеспечивая дальнейший рост национального ВВП. 2017 год стал для армянских банков прорывным годом, поскольку ЦБА (Центральный банк Республики Армения) повысил требования к капиталу для них, что привело к банковским слияниям. В этой статье мы попытаемся оценить возможные последствия и ключевые изменения в большинстве действующих банках путем тщательного анализа их годовых финансовых отчетов.

ARMENIAN BANKING SECTOR OVERVIEW AND KEY CHANGES IN 2017  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ