ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Միքայել ՋԱՎԱԴՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ

Առևտրային բանկերի ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետության բարձրացում արդիական խնդիր է ինչպես կազմակերպության կայուն զարգացման տեսանկյունից, այնպես էլ պայմանավորված է տնտեսավարող սուբյեկտի մրցունակության ամրապնդման անհրաժեշտությամբ։ Հոդվածում առաջարկվում է ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության ցուցանիշների դասակարգման նոր մոտեցում, որը նպաստում է նպատակաուղղված կառավարչական որոշումների կայացմանը

Микаел ДЖАВАДЯН
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Ключевые слова: источники финансовых ресурсов, управление ресурсами, эффективность управления, показатели эффективности.
Повышение эффективности управления финансовых ресурсов коммерческих банков становится актуальным как с точки зрения устойчивого развития организаций, так и от необходимости укрепления конкурентоспособности хозяйственной деятельности. В статье предложена новая квалификация показателей эффективности управления финансовых ресурсов, способствующая принятию целенаправленных управленческих решений.

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ