ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Աննա ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վերջին միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի առաջին ալիքին ՀՀ բանկային համակարգը կարողացավ դիմագրավել ի շնորհիվ բանկային կապիտալի նկատմամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի առավել խիստ քաղաքականության՝ ի տարբերություն միջազգային ստանդարտների։ Ոսւտի այս համատեքստում կարևոր է ուսումնասիրել բանկային կապիտալի նկատմամբ ՀՀ ԿԲ պահանջները, և իրականացնել ՀՀ բանկային համակարգի համեմատական վերլուծություն։

Анна АЛЕКСАНЯН
НОРМАТИВНОЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКОМУ КАПИТАЛУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРМЯНСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Ключевые слова: основной капитал, дополнительный капитал, рентабельность капитала, рентабельность активов.
Первую волну последнего международного кризиса Армянская банковская система смогла выдержать благодаря более строгой политики Центрального банка Армении по банковскому капиталу, в отличие от международных стандартов. Поэтому в этом контексте важно изучить требования ЦБА к банковскому капиталу и провести сравнительный анализ банковской системы Армении.

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ