ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Աննա ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾԻՔ ԵՎ ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲԱԶԵԼՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Ներկայիս բանկային համակարգի կայունության և նրա նկատմամբ վստահության հիմքում ընկած է կապիտալի բավարար մակարդակի ապահովումը, որի հաշվարկման միջազգային մեթոդաբանությունը սահմանվում է Բանկային վերահսկողության բազելյան կոմիտեի կողմից։ Ոսւտի այս համատեքստում իրականացվել է Բազել 3-ի կապիտալի նկատմամբ պահանջների մանրամասն ուսումնասիրություն։

Анна АЛЕКСАНЯН
ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И ТРЕБОВАНИЕ К НЕЙ БАЗЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
Ключевые слова: Базельский комитет, достаточность капитала, взвешенные по риску активы, коэффициент левериджа , буфер сохранения капитала , контрциклический буфер капитала
Стабильность и доверия текущей банковской системы основывается на обеспечение достаточного уровня капитала, стандарты расчета которой на международном уровне обеспечивает Базельский комитет банковского надзора. Поэтому в этом контексте В этом контексте было проведено подробное исследование требований к капиталу Базель 3.

ԿԱՊԻՏԱԼԻ  ԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾԻՔ ԵՎ ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ԲԱԶԵԼՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ