ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Վլադիմիր ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում դիտարկվել են ՀՀ հարկային մարմինների գործունեությունը կատարելագործելու հիմնախնդիրները։ Հարկային ծառայողների կերպարը ժամանակի պահանջներին համապատասխան վերափոխելն ուղիղ համեմատական է հարկային համակարգի կարողություններն ընդլայնելուն և վստահությունն ավելացնելուն: Ուսումնասիրված բոլոր երկրներում ծառայողի կերպարը վերափոխելու խնդիրները վերլուծվել են երկու տեսանկյունից՝ գիտելիքը և հմտությունները շարունակաբար կատարելագործելու, ինչպես նաև՝ մասնագիտական վարվելակերպի կանոնները պահպանելու:

Владимир АРУТЮНЯН
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ АРМЕНИИ
Ключевые слова: налоговый орган, таможенный орган, налоговый сотрудник, зарплата, социально-экономические отношения.
В статье рассмотрены вопросы совершенствования деятельности налоговых органов РА. Изменение имиджа налоговых органов в соответствии с текущими требованиями прямо пропорционально увеличению потенциала налоговой системы и повышению доверия. Во всех изученных странах проблема преобразования образа слуги была проанализирована с двух точек зрения: постоянно совершенствовать знания и навыки, а также соблюдать правила профессионального поведения.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ