ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Արմինե ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ Վահան ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հարկաբյուջետային համակարգը արդյունավետ միջոց է տնտեսության պետա¬կան կարգավորման, տնտեսական համակարգում առկա տարբեր հիմնախնդիրների լուծման և զարգացմանն անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծման համար: Տնտեսության զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի հարկաբյուջետային ծրագրային քաղաքականության մշակման և իրականացման հարցը, առանց որի գրեթե բացառվում է տնտեսության զարգացման բնագավառում առկա հիմնախնդիրների որևէ հիմնավոր ու արդյունավետ լուծում:
ՀՀ եկամտային քաղաքականության զարգացման պատմությունը վկայում է, որ վերջինիս իրականացման անկյունաքարը մշտապես հանդիսացել է հարկային քաղաքականությունը և բարեփոխումներն ուղղված են եղել հենց այս համակարգի կատարելագործմանը: Այսինքն, ինչպես աշխարհի շատ այլ երկրներում, այնպես էլ ՀՀ-ում ուշադրությունը կենտրոնացվում է հարկային քաղաքականությանը և հարկային եկամուտների հավաքագրմանը:

Армине НЕРСИСЯН
Ваган БАГДАСАРЯН
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: доходная политика, налогобюджетная система, государственный бюджет, законодательство, налоговая политика
Налогобюджетная система является продуктивным средством для государственного регулирования экономики, решения разнородных вопросов, существующих в экономической системе и для создания необходимых для развития предпосылок. Важное значение для развития экономики имеет разработка и осуществление программой налогобюджетной политики, без которой почти исключено фундаментальное и эффективное решение какого-либо вопроса, существующего в сфере экономического развития.
История развития äîõîäной политики РА свидетельствует, что краеугольным камнем осуществления данной политики всегда являлась налоговая политика, и реформы были нацелены на усовершенствование именно данной системы. То есть, как во многих странах мира, так и в РА основное внимание сосредотачивается на налоговой политике и сборе налоговых доходов.

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ