ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Վահան ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Արմինե ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Տնտեսության պետական կարգավորման համակարգում առանցքային դերակատարում ունի եկամտային քաղաքականությունը, որը կառավարության կողմից պետության եկամուտների ձևավորման ու հավաքագրման բնագավառում իրականացվող միջոցառումների ամբողջությունն է։
Եկամտային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման համար կարևորվում է այն հանգամանքը, որ վերջինս պետք է դադարի պետության զուտ ֆիսկալ գործառույթ լինելուց և ուղղվի այնպիսի կարևորագույն խնդիրների լուծմանը, ինչպիսիք են ազգային տնտեսության գերակա ճյուղերի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, օտարերկրյա ներդրումների խրախուսումը, տնտեսության արտադրատեխնիկական հիմքերի կատարելագործումը, արտահանելի հատվածի ընդլայնմանն ուղղված քայլերի ձեռնարկումը, հավասար մրցակցային պայմանների ապահովումը և այլն:

Ваган БАХДАСАРЯН
Армине НЕРСИСЯН
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИКЕ
Ключевые слова: экономическая политика, экономический рост, äîõîäíàÿ политика, расходная политика, налоги, автоматические стабилизаторы, фискальные стимулы.
В системе государственного регулирования экономики важную роль играет äîõîäная политика, которая является совокупностью мер, осуществляющихся со стороны правительства в сфере формирования и сбора доходов государства.
Важным для повышения продуктивности äîõîäной политики является то, что она должна перестать быть чисто фискальной функцией государства и стать основой для решения таких проблем, как создание благоприятных условий для развития первостепенных отраслей национальной экономики, поощрение заграничных вложений, усовершенствование производственно-технических основ экономики, принятие мер, нацеленных на расширение экспортируемой части, обеспечение равных условий для конкуренции и т.д.

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ