ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Тигран АКОПЯН
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Բանալի բառեր` հարկային քաղաքականության գործիքներ, հարկային գործիքների էվոլյուցիա, հարկային դրույքաչափ, հարկային արտոնություն, հարկային պատժամիջոց, հարկային բազա։
Հարկային քաղաքականության գործիքների սահմանման միասնական մոտեցման բացակայությունը բացասաբար է ազդում արդյունավետ հարկային քաղաքականության մշակման եւ իրականացման վրա: Գիտական գրականության եւ աղբյուրների ուսումնասիրության հիման վրա այս հոդվածում հեղինակը վերլուծել է հարկային գործիքների էվոլյուցիոն զարգացումը, մանրամասն ուսումնասիրել հարկային գործիքների վերաբերյալ ժամանակակից դիտարկումները եւ ներկայացրել դրանց բնութագրերը:

Тигран АКОПЯН
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Отсутствие единого подхода к определению инструментов налоговой политики негативно сказывается на выработке и проведении эффективной налоговой политики. На основе обзора научной литературы и источников, в данной статье автором было проанализировано эволюционное развитие налоговых инструментов, подробно рассмотрены современные взгляды на налоговые инструменты и определены их характеристики.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ