ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Սվետլանա ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼԵՌՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Լեռնահանքային արդյունաբերությունում ձևավորվող հարկային պարտավորությունների կազմի և կառուցվածքի առանձնահատկությունները բերում են նրան, որ անհրաժեշտություն է առաջանում ֆիսկալ հավաքագրումների ծավալներն ու դրանց առնչվող ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական սպասումները հավասարակշռվեն այնպես, որ հարկագանձման լրացուցիչ լարվածություն չձևավորվի և դրան զուգահեռ պետությունը հնարավորություն ունենա կատարել անհրաժեշտ հանրային ծախսեր հանքարդյունաբերության կայուն զարգացման համար:

Светлана МУРАДЯН
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ключевые слова: справедливое налогообложение, социальное обеспечение, интересы бизнеса, эффективная налоговая политика.
Особенности состава и структуры налоговых обязательств, возникающих в горнодобывающей промышленности, обусловливают необходимость сба¬лан¬¬сирования объема фискальной активности государства и социально-эко¬номические ожидания населения. С целю избежания сверх налоговых нап¬ряжений в кругах бенефициаров налоговой системы, государство имеет возможность вносить необходимые публичные расходы для устойчивого развития горнорудной промышленности, тем самим поддерживая спра¬вед¬ливость налогообложения.

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼԵՌՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ